Việt Nam văn học sử yếu

Title: Việt Nam văn học sử yếu
Authors: Nguyễn, Thị Mai
Keywords: Việt nam văn học sử yếu;Dương Quảng Hàm
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Quốc gia Hà nội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13798
Appears in Collections: Bài đăng tạp chí (LIC)
Advertisements

Ngành văn học ở một số đại học Mỹ: Yếu tố cá tính hoá và quốc tế hoá trong chiến lược xây dựng chương trình

Title: Ngành văn học ở một số đại học Mỹ: Yếu tố cá tính hoá và quốc tế hoá trong chiến lược xây dựng chương trình
Authors: Lê, Thị Thanh Tâm
Keywords: ngành văn học;cá tính hoá;quốc tế hoá;chương trình
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà nội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13799
Appears in Collections: Bài đăng tạp chí (LIC)

Đọc Bản sonate Kreutzer từ quan điểm triết học tình yêu của L.N.Tolstoy

Title: Đọc Bản sonate Kreutzer từ quan điểm triết học tình yêu của L.N.Tolstoy
Authors: Nguyễn, Thu Thuỷ
Keywords: Bản sonate Kreutzer;L.N.Tolstoy;triết học tình yêu
Issue Date: 2010
Publisher: Đại học Quốc gia Hà nội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13806
Appears in Collections: Bài đăng tạp chí (LIC)

Dịch và lý thuyết dịch như một hệ hình lý luận, phê bình mới cho Việt Nam hiện nay

Title: Dịch và lý thuyết dịch như một hệ hình lý luận, phê bình mới cho Việt Nam hiện nay
Authors: Phạm, Quốc Lộc
Lê, Nguyên Long
Keywords: lý thuyết dịch;lý luận;phê bình
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà nội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13816
Appears in Collections: Bài đăng tạp chí (LIC)