Thực trạng đói nghèo và giải pháp xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Bình Định

Title: Thực trạng đói nghèo và giải pháp xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Bình Định
Authors: Nguyễn, Thị Minh Tuệ
Keywords: Đói nghèo
Xóa đói giảm nghèo
Bình Định
Issue Date: 1999
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Description: tr. 52-58
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25550
Appears in Collections: Kỷ yếu Hội nghị – Hội thảo (LIC)

Tìm hiểu về các quy tắc nghi thức lời nói của người Nga như một yếu tố văn hóa giao tiếp quan trọng có ảnh hưởng đến chất lượng giao tiếp bằng tiếng Nga

Title: Tìm hiểu về các quy tắc nghi thức lời nói của người Nga như một yếu tố văn hóa giao tiếp quan trọng có ảnh hưởng đến chất lượng giao tiếp bằng tiếng Nga
Authors: Dương, Thị Thúy Hương
Keywords: Nghi thức lời nói
Giao tiếp
Tiếng Nga
Issue Date: 2004
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 408-419
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 9, Hà Nội, 2004
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25551
Appears in Collections: Kỷ yếu Hội nghị – Hội thảo (LIC)

Vài nét về chủ nghĩa hậu hiện đại trong văn học Nga cuối thế kỉ XX

Title: Vài nét về chủ nghĩa hậu hiện đại trong văn học Nga cuối thế kỉ XX
Authors: Trần, Minh Tâm
Keywords: Văn học Nga
Chủ nghĩa hậu hiện đại
Cuối thế kỉ XX
Issue Date: 2004
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 559-563
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 9, Hà Nội, 2004
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25626
Appears in Collections: Kỷ yếu Hội nghị – Hội thảo (LIC)

Phát triển kỹ năng nói cho sinh viên giai đoạn nâng cao theo đường hướng lấy người học làm trung tâm

Title: Phát triển kỹ năng nói cho sinh viên giai đoạn nâng cao theo đường hướng lấy người học làm trung tâm
Authors: Phạm, Minh Hiền
Keywords: Phương pháp dạy học

Kỹ năng giao tiếp

Ngoại ngữ

Issue Date: 2002
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 16-27

Hội nghị khoa học nữ lần thứ 7, Hà Nội, 2002

URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25629
Appears in Collections: Kỷ yếu Hội nghị – Hội thảo (LIC)

Xây dựng và tối ưu qui trình phân tích Asen trong mẫu tóc

Title: Xây dựng và tối ưu qui trình phân tích Asen trong mẫu tóc
Authors: Vi, Thị Mai Lan
Trần, Thị Hảo
Phạm, Thị Dậu
Phạm, Thị Kim Trang
Nguyễn, Thị Minh Huệ
Keywords: Mẫu tóc
Quy trình phân tích Asen
Issue Date: 2004
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 133-141
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 9, Hà Nội, 2004
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25673
Appears in Collections: Kỷ yếu Hội nghị – Hội thảo (LIC)

Phương pháp bảo quản tế bào động vật trong đông lạnh

Title: Phương pháp bảo quản tế bào động vật trong đông lạnh
Authors: Nguyễn, Thị Quỳ
Keywords: Phương pháp bảo quản
Tế bào động vật
Đông lạnh
Sinh học
Issue Date: 2002
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 222-225
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 7, Hà Nội, 2002
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25681
Appears in Collections: Kỷ yếu Hội nghị – Hội thảo (LIC)

Giáo dục khoa học thông tin thư viện cho vai trò đa cực: Phương pháp sư phạm mới nhằm mục đích chuyên môn hóa

Title: Giáo dục khoa học thông tin thư viện cho vai trò đa cực: Phương pháp sư phạm mới nhằm mục đích chuyên môn hóa
Authors: Budisuwan, Sujin
Keywords: Thông tin học
Thư viện học
Giáo dục
Phương pháp giáo dục
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 418-427
Kỷ yếu đại hội cán bộ thư viện các nước Đông Nam Á lần thứ 14
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31191
Appears in Collections: Kỷ yếu Hội nghị – Hội thảo (LIC)